ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Red Pumpkin Onderstaand vindt u de voorwaarden van Red Pumpkin die van toepassing zijn op al onze diensten.

 

  1. DEFINITIES

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Red Pumpkin wordt gesloten.

b. Producten en diensten van Red Pumpkin: de door Red Pumpkin te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer telemarketingactiviteiten, acquisitieactiviteiten, communicatie­ en promotieactiviteiten, het organiseren van events en campagnes, de productie en management van websites, levering van standaard producten en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

c. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering c.q. derden zijn in geval van levering door Red Pumpkin niet bindend en niet van toepassing.

 

2. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

a. Alle offertes en prijsopgaven door Red Pumpkin gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Red Pumpkin schriftelijk anders is vermeld.

b. Een aanbieding of offerte gedaan door Red Pumpkin heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij anders vermeld.

 

3. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte­ of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Red Pumpkin

b. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

4. DUUR EN BEËINDIGING

a. Red Pumpkin kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Red Pumpkin niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

b. Red Pumpkin heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

c. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Red Pumpkin het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

* Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter­)nationale wet­ en regelgeving;

* Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

* Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

* Opdrachtgever niet voldoet aan de overeengekomen betalingen die vermeld zijn in de schriftelijke overeenkomst.

 

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

a. Producten worden afgeleverd in de overeenkomst afgesproken levertijd.

b. Red Pumpkin is niet aansprakelijk voor te late levering door derden, en voor deze producten gelden de algemene voorwaarden van het uitvoerende bedrijf.

c. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Red Pumpkin zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6. OVERMACHT

a. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

b. Red Pumpkin is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

7. PRIJZEN

a. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

b. Red Pumpkin heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

8. BETALINGSVOORWAARDEN

a. De betaling heeft betrekking op het door Red Pumpkin geleverde product, en gaat in op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Red Pumpkin Indien afgesproken, kan een voorschot gevraagd worden door Red Pumpkin Red Pumpkin hanteert een vaste betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders vermeld of overeengekomen.

b. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

c. De verschuldigde kosten worden deels voor levering, en deels na levering in rekening gebracht (afhankelijk van afspraak), en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen. Bij uitblijven van betaling behoudt Red Pumpkin het recht de activiteiten voor opdrachtgever (tijdelijk) stil te leggen.

d. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

e. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Red Pumpkin kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Red Pumpkin een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. De opdrachtgever zal hier binnen twee weken nader van op de hoogte worden gesteld.

f. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Red Pumpkin is voldaan.

g. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Red Pumpkin een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

a. Red Pumpkin is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Red Pumpkin weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Red Pumpkin kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Red Pumpkin of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Red Pumpkin.

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Red Pumpkin slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Red Pumpkin voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

c. Opdrachtgever vrijwaart Red Pumpkin voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Red Pumpkin

d. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Red Pumpkin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Red Pumpkin is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

e. Red Pumpkin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

f. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Red Pumpkin mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

g. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Red Pumpkin Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Red Pumpkin als gevolg daarvan lijdt.

 

10. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

a. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

11. BUITENGEBRUIKSTELLING

a. Red Pumpkin heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Red Pumpkin niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Red Pumpkin zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Red Pumpkin kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

b. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Red Pumpkin gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 

12. RECLAME

a. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Red Pumpkin vervalt.

b. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Red Pumpkin

c. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

d. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

12. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

a. Red Pumpkin behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

c. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

13. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Red Pumpkin en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

b. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Amersfoort, 2018 versie 1.0

Red Pumpkin Jacob Obrechtstraat 35 3816PG Amersfoort KvK nummer: 72806400